Služby

Individuálna konzultácia

osobne alebo online

Individuálne stretnutie v trvaní 50 minút so zameraním na Vašu aktuálnu situáciu, resp. problém, ktorý Vás trápi. 

Cenník nájdete tu

Informačné stretnutie

osobne alebo online

Individuálne stretnutie v trvaní 50 minút so zameraním na informácie o psychických ochoreniach, ich príčinách, prevencii, riešeniach a živote s nimi alebo o psychických aspektoch somatických ochorení, ktoré sa týkajú Vás alebo Vašich blízkych. 

Obsahom stretnutia sú všeobecné informácie, nikdy nie informácie o zdravotnom stave jednotlivcov. 

Cenník nájdete tu

Counseling in English

in person or online

Individual counseling session lasting 50 minutes focusing on your current situation or a problem  that worries you. 

For price click here

Information Meeting in English

in person or online

Individual meeting lasting 50 minutes focusing on information about mental illnesses, their causes, prevention, treatment and living with them or about mental aspects of somatic illnesses that affect you or your loved ones.

The content of this meeting is general information It is never information about the health status of an inividual.

For price click here